Stellenbosch Theological Journal


Page Header Logo

STJ | Stellenbosch Theological Journal

Stellenbosch Theological Journal – previously known as the Dutch Reformed Theological Journal (NGTT) – is a South-African theological journal that hosts high-quality academic contributions. Authors are cordially invited to submit manuscripts for publication. Read more...

Stellenbosch Teologiese Joernaal – voorheen bekend as Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif (NGTT) – is ’n Suid-Afrikaanse teologiese tydskrif wat 'n tuiste wil wees vir akademiese bydraes van hoogstaande gehalte. Outeurs word hartlik uitgenooi om manuskripte in te dien. Lees meer...

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

NGTT | Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif

Over many a decade the Dutch Reformed Theological Journal (1959-2014) – now supplanted by the Stellenbosch Theological Journal (STJ) – has provided a platform for robust theological discourse in which Southern African and international scholars have partaken. To ensure that this rich legacy continues to bear fruit the NGTT archives will gradually be made available here.

Die Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif (1959-2014) – voortaan bekend as die Stellenbosch Teologiese Joernaal (STJ) – was vir vele dekades ’n tuiste waar teoloë in Suider Afrika (maar ook vanuit die buiteland) in ’n lewende akademiese diskoers kon deelneem. Om hierdie ryke nalatenskap te laat voortleef sal NGTT argiewe stelselmatig hier gratis beskikbaar gestel word.

View Journal | Current Issue | Register