Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 55, No 3&4 (2014) Die invloed van sekularisasie op die NG Kerk: ’n kerkhistories-sosiologiese perspektief Abstract   PDF
Pieter Kruger, Johan van der Merwe
 
Vol 44, No 3&4 (2003) Die invloed van n postmoderne tydsgees op die kerklied - enkele rigtingwysers Abstract   PDF   HTML
E Kloppers
 
Vol 52, No 3&4 (2011) Die karakterisering van die Johannese Nikodemus: ’n narratologiese analise Abstract   PDF
LTI Herman
 
Vol 55, No 3&4 (2014) Die karakterisering van Natanael in die Johannesevangelie Abstract   PDF
Steven Hunt
 
Vol 52, No 3&4 (2011) Die karakterisering van Pilatus in die Johannesevangelie Abstract   PDF
DF Tolmie
 
Vol 45, No 3&4 (2004) Die kerk as kragsentrale vir die wêreld: Opmerkings oor die kerk se advies en dienswerk Abstract   PDF   HTML
LOK Lategan
 
Vol 43, No 1&2 (2002) Die kerk as werkgewer binne die konteks van ’n veranderde arbeidsbedeling in Suid-Afrika (1994-2001) Abstract   PDF   HTML
J Joubert
 
Vol 47, No 3&4 (2006) Die kerk se regsposisie in Suid-Afrika in die lig van godsdiensvryheid – gereformeerd-kerkregtelik gesien Abstract   PDF   HTML
J Smit
 
Vol 52, No 1&2 (2011) Die kerkreg en kerkregering van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk (1881-1915) Abstract   PDF   HTML
Mary-Ann Plaatjies-Van Huffel
 
Vol 50, No 1&2 (2009) Die kerkregtelike ontwikkeling van godsdiensvryheid in die NG Kerk tussen 1962 en 2007 Abstract   PDF   HTML
QE Heine, P Coertzen
 
Vol 44, No 1&2 (2003) Die kompleksiteit van morele opvoeding in Suid-Afrikaanse skole Abstract   PDF   HTML
J De Klerk
 
Vol 43, No 3&4 (2002) Die kompromie in die etiek: méér as net ’n besluitnemingsfiguur in die etiek Abstract   PDF   HTML
LOK Lategan
 
Vol 48, No 1&2 (2007) Die lang pad van bekering. Deel 1. Die opkoms van die kategumenaat in die Patristieke tyd Abstract   PDF   HTML
CJ Wepener
 
Vol 48, No 1&2 (2007) Die lang pad van bekering. Deel 2. Die verval van die kategumenaat in ’n staatskerk. Abstract   PDF   HTML
CJ Wepener
 
Vol 48, No 1&2 (2007) Die lang pad van bekering. Deel 3. Die Reformasie se reaksie op die verval van die kategumenaat en doop- en leringspraktyke in die Middeleeuse Kerk Abstract   PDF   HTML
CW Burger, CJ Wepener
 
Vol 48, No 3&4 (2007) Die lang pad van bekering. Deel 4. Herontdekking en wye belangstelling Abstract   PDF   HTML
C Wepener, CW Burger
 
Vol 48, No 3&4 (2007) Die lang pad van bekering. Deel 5. Wat kan Gereformeerde kerke leer uit die kategumenaatproses? Abstract   PDF   HTML
CW Burger
 
Vol 52, No 1&2 (2011) Die liggaam-van-Christus-metafoor: bediening van die AGSlidmaat Abstract   PDF   HTML
JM Olwagen, APJ Putter
 
Vol 47, No 3&4 (2006) Die logika van die geloof: gebed as raakpunt tussen rasionaliteit en ervaring by Rahner en Calvyn Abstract   PDF   HTML
CJ Wethmar, SJP Brand
 
Vol 50, No 1&2 (2009) Die missionêre waarde van Belhar en die NG Kerk-familie se herenigingsgesprek Abstract   PDF   HTML
JM De Beer, AS Van Niekerk
 
Vol 51, No 1&2 (2010) Die mistieke en die profetiese, en die unieke van die mistiek-profetiese in die teologie van David Tracy Abstract   PDF   HTML
L Hansen
 
Vol 49, No 3&4 (2008) Die mite én die rite. Heuristiese oorwegings vir liturgiehistoriese navorsing na aanleiding van resente ontwikkelings in die liturgiewetenskap Abstract   PDF   HTML
C Wepener
 
Vol 45, No Supp 1 (2004) Die nagmaal as middelruimte tussen ryk en arm gelowiges om sigbaarheid aan versoening in die samelewing te gee. Abstract   PDF   HTML
A Taljaard
 
Vol 48, No 1&2 (2007) Die nagmaal: ’n narratiewe her-innering Abstract   PDF   HTML
HJ Swanepoel, HJ Brits
 
Vol 54, No 1&2 (2013) Die narratologiese analise van randfigure: Die siekes as groepskarakter in die Johannes-evangelie Abstract   PDF
D Francois Tolmie
 
Vol 53, No 3&4 (2012) Die Nederlandse Geloofsbelydenis / Confessio Belgica en die Bybel in 1561 Abstract   PDF
Hendrik L Bosman
 
Vol 48, No 3&4 (2007) Die neerslag van die metafoor. ’n Voorlopige besinning Abstract   PDF   HTML
CJA Vos
 
Vol 50, No 3&4 (2009) Die NG Kerk en die era van verandering sedert 1990: Betekenis vir die NG Kerk se identiteit (Deel II) Abstract   PDF   HTML
JW Hofmeyr, P Kruger
 
Vol 43, No 1&2 (2002) Die NG Kerk en die Tweede Wêreldoorlog – verkennende aantekeninge oor die invloed van ideologie op die verhouding tussen kerk en staat Abstract   PDF
AR Olivier
 
Vol 49, No 3&4 (2008) Die NG Kerk en die Wêreldraad van Kerke – ses dekades van verwagting, verwydering en toenadering Abstract   PDF   HTML
PGJ Meiring
 
Vol 47, No 3&4 (2006) Die NG Kerk se identiteitskrisis Deel 2: Huidige bewegings, tendense of mutasies Abstract   PDF   HTML
GJ Steyn
 
Vol 49, No 3&4 (2008) Die NG Kerkorde – 1962: Die Dordtse Kerkorde aangepas by die eise van die dag? Abstract   PDF   HTML
PJ Strauss
 
Vol 52, No 3&4 (2011) Die NGTT is nou ’n oopbron-vaktydskrif. Abstract   PDF
Gerrit Brand
 
Vol 48, No 3&4 (2007) Die notae van ’n Skriftuurlik- verantwoorde kerklike appèlproses Abstract   PDF   HTML
G Meijer
 
Vol 49, No 1&2 (2008) Die onderskeid tussen kerk en staat binne die konteks van ‘n Goddelike koninkryk-perspektief Abstract   PDF   HTML
C Landman
 
Vol 49, No 1&2 (2008) Die ontginning van die kommunikatiewe funksie van musiek in die erediens Abstract   PDF   HTML
AM Viljoen
 
Vol 43, No 3&4 (2002) Die ontwerp van ’n terapeutiese model vir die pastorale seksuologie Abstract   PDF   HTML
E Casaleggio, J Janse van Rensburg
 
Vol 54, No 3&4 (2013) Die Ope Brief na 30 jaar: Steeds ’n wekroep aan die NG Kerk Abstract   PDF
Johan M Van der Merwe
 
Vol 47, No 3&4 (2006) Die Ou Testament en die Belydenis van Belhar (1986) Abstract   PDF   HTML
SD Snyman
 
Vol 44, No 1&2 (2003) Die plek en funksie van die wet in die erediens Abstract   PDF   HTML
JH Cilliers
 
Vol 48, No 3&4 (2007) Die plek van die kerkreg en kerkregering in die nuwe konstitusionele bedeling Abstract   PDF   HTML
D Ungerer
 
Vol 54, No 1&2 (2013) Die pop-Bybel vandag Abstract   PDF
Jeremy Punt
 
Vol 45, No 1&2 (2004) Die predikant: n Werknemer van die kerkraad? Abstract   PDF   HTML
J Smit
 
Vol 45, No 1&2 (2004) Die predikantsamp. Deel 1: Onduidelikheid oor die kerninhoud van die predikantsamp. Abstract   PDF   HTML
CW Burger, CJ Wepener
 
Vol 45, No 1&2 (2004) Die predikantsamp. Deel 2: Op soek na n Bybelse visie van die amp: Ironieen verrassings. Abstract   PDF   HTML
CW Burger, CJ Wepener
 
Vol 45, No 1&2 (2004) Die predikantsamp. Deel 3: Die take van die predikant in die Gereformeerde tradisie histories en ekumenies beskou. Abstract   PDF   HTML
CJ Wepener
 
Vol 45, No 3&4 (2004) Die predikantsamp. Deel 4: Predikantwees in die Gereformeerde tradisie in die 21ste eeu – nuwe uitdagings en nuwe tendense Abstract   PDF   HTML
CW Burger
 
Vol 45, No 3&4 (2004) Die predikantsamp. Deel 5: Kan die drie- ampteleer ons help om ’n Bybelse fokus aan die predikantsamp te gee? Abstract   PDF   HTML
CW Burger
 
Vol 49, No 1&2 (2008) Die regspersoonlikheid van kerke: ‘n Juridiese perspektief Abstract   PDF   HTML
H Van Coller
 
Vol 48, No 1&2 (2007) Die regsposisie van kerke in ’n verenigingsproses: die NG Kerk teen die agtergrond van ontwikkelinge in België Abstract   PDF   HTML
PJ Strauss
 
201 - 250 of 796 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>