STJ | Stellenbosch Theological Journal

Stellenbosch Theological Journal – previously known as the Dutch Reformed Theological Journal (NGTT) – is a South-African theological journal that hosts high-quality academic contributions. Authors are cordially invited to submit manuscripts for publication. Read more...

Stellenbosch Teologiese Joernaal – voorheen bekend as Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif (NGTT) – is ’n Suid-Afrikaanse teologiese tydskrif wat 'n tuiste wil wees vir akademiese bydraes van hoogstaande gehalte. Outeurs word hartlik uitgenooi om manuskripte in te dien. Lees meer...


Vol 3, No 2 (2017)


Cover Page