'N ONDERSOEK NA 'N GEMEENTE SE AANBIDDINGSVOORKEURE OM LIDMAAT DEELNAME TEN OPSIGTE VAN SANG EN MUSIEK TE BEVORDER BINNE DIE RAAMWERK VAN SES AANBIDDINGSMODELLE

Hans Jacob Brits

Abstract


ABSTRACT

 

Examining the worship preference of a congregation in order to enhance members’ participation in song and music within the framework of six worship models

 

 

The important role of music and singing within the dialogue of the liturgy should never be underestimated.  It is imperative for any congregation to understand its members’ preference to liturgical song and music as it has a direct impact on members’ participation.  Knowledge gained from this understanding can assist congregations to make informed decisions with regard to the different forms and genres of church music and hymns which may enhance member participation during worship.  This article reflects on a case study that was conducted at a Dutch Reformed congregation to investigate the worship preferences with specific reference to church music and hymns.  The six worship models, based on the book Exploring the worship spectrum, edited by Paul Basden, were used as a theoretical framework for the study.  


Keywords


Praktiese Teologie; liturgie; musiekbediening; aanbidding; Basden

References


BIBLIOGRAFIE

Barnard, A C 1985. Die erediens. Pretoria: NG Kerkboekhandel.

Basden, P A 2004. Exploring the Worship Spectrum: Six Views (Counterpoints). Grand Rapids: Zondervan.

Best, H 2004. Traditional hymn-based worship. In Basden, P A (red). Exploring the worship spectrum. pp. 59-75. Grand Rapids: Zondervan

.

Calitz, C J 2015. Landskap van gemeentesang in die Nederduitse Gereformeerde Kerk aan die begin van die een-en-twintigste eeu: Voorlopige verkenning. In die Skriflig. 49(1). 11 bladsye. Beskikbaar op internet: http://dx.doi.org/10.4102/ids.v49i1.1795.

Calitz, C J 2011. The free song (hymn) as a means of expression of the spirituality of the congregation with specific forcus on the situation of the Dutch Reformed Church in South Africa. Philosophiae Doctor Tesis. University of Pretoria.

De Klerk, B J 1999. Vaartversnelling vra verdieping van ons liturgie. In die Skriflig. 33(3): 311-330.

Denscombe, M 2003. The good research guide: For small-scale social research projects. New York: Open University Press.

Dingemans, G D J 1996. Practical theology in the academy. A contemporary overview. The Journal of Religion. 76 (1): 82-96.

Firet. J 1987. Spreken als een leerling. Praktisch-theologische opstellen. Kampen: Kok.

Horness, J 2004. Contemporary music-driven worship. In Basden, P A (red.). Exploring the worship spectrum. 99-116. Grand Rapids: Zondervan.

Kloppers, E C & Dreyer T F J 1994. Liturgiese koorsang as wyse van kerklike verkondiging: ‘n Prinsipiële besinning vanuit hermeneuties-homilitiese perspektief. HTS. 50(3): 583-609.

Kloppers, E C 2003. Verkondiging deur musiek: ‘n Aspek van kreatiewe geloofskommunikasie. HTS. 59(1).

Liedboek van die Kerk. 2001. NG Kerk-uitgewers: Kaapstad.

McMillan, J H & Schumacher, S 2001. Reseach in education: a conceptual introduction. New York: Addison-Wesley Longman.

Milo, D W L 1946. Zangers en Speellieden. Vlaardingen: Theologische Boekhandel.

Morgenthaler, S 2004. An emerging worhsip response. In Basden, P A (red.). Exploring the worship spectrum. pp. 131-230. Grand Rapids: Zondervan.

Pieterse, H 2011. Die reformatoriese kerklike landskap. In Vos, C & Human,D. Vaste Rots op wie ek bou. pp. 37-52. Kaapstad: Lux Verbi.

Smit, C J & Vorster, J M 2000. Die GKSA en sy gereformeerde identiteit: Kan dit behou word in ‘n postmoderne gemeenskap? 34(4): 515-533. Potchefstroom: In die Skriflig.

Van der Ven, J A 1988. Practical theology: from applied to empirical theology. Journal of Empirical Theology. (1):7-27.

Webber, R 2004. Blended worship. In Basden, P A (red.). Exploring the worship spectrum. pp. 175-191. Grand Rapids: Zondervan.

Wepener, C 2009. From fast to feast: A ritual¬liturgical exploration of reconciliation in South African cultural contexts. Leuven: Peeters.

Williams, D 2004. Charismatic worship. In Basden, P A. Exploring the worship spectrum. pp. 139-152. Grand Rapids: Zondervan.

Zahl, P F M 2004. Formal-liturgical worship. In Basden, P A. Exploring the worship spectrum. pp. 23-26. Grand Rapids: Zondervan.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Pieter de Waal Neethling Trust, Stellenbosch

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


ISSN 2413-9467 (online); ISSN 2413-9459 (print)


© 2017 Pieter de Waal Neethling Trust, Stellenbosch.

No registration, article submission or processing fees apply.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

SUMMARY: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 
FULL: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

Powered by OJS.